ទំព័រ_បដា

តើលេខកូដគយជប៉ុនសម្រាប់ p-tert-octylphenol គឺជាអ្វី?

ឈ្មោះចិនសម្រាប់ p-tert-octylphenol
ឈ្មោះក្លែងក្លាយចិន octylphenol;4-(1,1,3, 3-tetramethylbutyl) phenol;4-( octylphenol ទីបី);4-tert-octylphenol;
វាត្រូវបានគេហៅថា 4-tert-Octylphenol
4-(2,4, 4-trimethylpentan-2-yl) phenol;p-tert-Octylphenol;4 - (1,1,3,3 - TetraMethylbutyl) phenol;t-octylphenol;4-Tert-Octylphenol;tert-octylphenol;
លេខ CAS 140-66-9

លេខកូដគយជប៉ុន (HS-code)៖ 290719990
សង្ខេប៖ HS: 290719990. Monophenols ផ្សេងទៀត។ពន្ធទូទៅ៖ ។ពន្ធ WTO: ពន្ធ GSP: ។


ពេលវេលាផ្សាយ៖ កុម្ភៈ-២០-២០២៣